Statybos taisyklės

Įmonė privalo turėti statybos taisykles visai atestuojamai veiklai. Statybos taisyklės įteisinamos įmonėje vadovo tvarkomuoju dokumentu. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai (statybos taisyklės) peržiūrimi pagal nustatytą jų peržiūros periodiškumą, bet ne rečiau kaip kas 5 metai. Statybos taisyklės rengiamos ir keičiamos statybos techninio reglamento STR 1.01.02:2016 nustatyta tvarka.

ohsas-18001

Kodėl mes reikalingi?

Statybos įstatymas

Ypatingojo statinio statybos rangovas privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti.

Skaityti Daugiau

Statybos įstatymas

Statybos rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, statybos taisykles (statybos taisyklės pateikiamos statytojui (užsakovui) prieš pradedant statybos darbus)

Skaityti Daugiau